ติดต่อเรา

      สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

      อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน  ชั้น 4A

      หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  

      โทรศัพท์ : (053) 525 - 615 - 6

      โทรสาร :  (053) 525 - 616

       IP PHONE : 69510

       เว็บไซต์ : www.lamphun.mol.go.th

       E-mail : lamphun@mol.go.th , lamphun.mol@hotmail.co.th

 

       ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน 

       ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51000

       เบอร์โทรติดต่อ : (053) 521-059

       

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  

       ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  ชั้น 1 A ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

       โทรศัพท์ : (053) 525 - 534 , (053) 537 - 701

        เว็บไซต์ : www.lpndoe.com 

        E-mail : lpn@doe.go.th  

       

 

        สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

        ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2B ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 

        โทรศัพท์ : (053) 525-596-98 

        โทรสาร  : (053) 525-596 -98 ต่อ 116

        เว็บไซต์ : www.sso.go.th/lamphun

        E-mail : lamphun@sso.go.th

         

         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน

         ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน  ชั้น 3A ม. 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

         โทรศัพท์ : (053) 525 - 617-8

         โทรสาร : (053) 525-541

          เว็บไซต์ : http://lamphun.labour.go.th

          E-mail : lamphun@labour.mail.go.th

     

          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

          129 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 

          โทรศัพท์ : (053) 537-696-8 

          โทรสาร : (053) 537-696

           เว็บไซต์ : www.dsd.go.th/lamphun

           E-mail : lamphuntrainer@gmail.com

 

    

 

 **********************************************************

 

                                                ติดต่อ : หน่วยงานสำนักงานแรงงาน

 

                                                : www.facebook.com/lpndoee

                                                : twitter.com/LamphunMol

                                                : lamphun@mol.go.th