ทำเนียบผู้บริหาร

 

                                                

 

    รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน

                                   

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุธีร์          ภู่พ่วง แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน 1 มิ.ย. 2537 - 19 ก.ย. 2538
2. นายสังวาลย์   อ่อนเผ่า แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน 20 ก.ย. 2538 - 15 พ.ย. 2539
3. นายอร่าม        วรัญญูวัฒน์ แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน 16 พ.ย. 2539 - 7 พ.ย. 2542
4 . นายสมชาย     สมนา แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน 8 พ.ย. 2542 - 30 ก.ย. 2543
5. นายนาคร        มุกุระ แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน 1 ต.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2544
6. นางพรรณวดี  พลอยทับทิม แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน 2 ต.ค. 2544 - 2 ต.ค. 2545

 

                                                              แรงงานจังหวัดลำพูน

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นางพรรณวดี   พลอยทับทิม แรงงานจังหวัดลำพูน 3 ต.ค. 2545 - 22 พ.ค. 2549
2. นายนาคร    มุกุระ แรงงานจังหวัดลำพูน 22 พ.ค. 2549 - 28 ก.ย. 2551
3. น.ส.มาลีวรรณ  เลาะวิธี  แรงงานจังหวัดลำพูน 29 ก.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2551
4. นายสุภา  มะโนปัญญา  แรงงานจังหวัดลำพูน 1 ต.ค. 2551 - 14 ธ.ค. 2553 
5. น.ส.กัญจนา  กลิ่นทอง  แรงงานจังหวัดลำพูน 13 ม.ค. 2554 - 2 มี.ค. 2555
6.  นายประทีป  ทรงลำยอง  แรงงานจังหวัดลำพูน  11 พ.ค. 2555 - 17 มี.ค. 2556 
7. นายชิตชัย  สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดลำพูน 3 มิ.ย. 2556 - 20 พ.ย. 2557
8. น.ส.บริพันธ์  ไชยวงศ์แก้ว  แรงงานจังหวัดลำพูน 21 พ.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 
9. น.ส.อรทัย  วงศ์ไชย แรงงานจังหวัดลำพูน 20 ธ.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
8. น.ส.อัญณิการ์  นิศาภากร  แรงงานจังหวัดลำพูน 21 ต.ค. 2559 -