รายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

     

ผลการดำเนินงาน

   - ปี 2558         

   - ปี  2559     

   - ปี 2560       

   - ปี 2561