รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

 

         

                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

                              

ปี 2559 ปี 2560
เดือนตุลาคม  เดือนมกราคม
เดือนพฤศจิกายน  เดือนกุมภาพันธ์
เดือนธันวาคม  เดือนมีนาคม
  เดือนเมษายน
  เดือนพฤษภาคม
  เดือนมิถุนายน
     เดือนกรกฎาคม  
     เดือนสิงหาคม  
   เดือนกันยายน 
     เดือนตุลาคม 
       เดือนพฤศจิกายน
     เดือนธันวาคม 

 

  

ปี 2561 ปี 2562
เดือนมกราคม  เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์  เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม  เดือนมีนาคม
 เดือนเมษายน  เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม       เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุายน     เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม    เดือนกรกฎาคม  
เดือนสิงหาคม    เดือนสิงหาคม  
 เดือนกันยายน  เดือนกันยายน 
 เดือนตุลาคม    เดือนตุลาคม 
 เดือนพฤศจิกายน      เดือนพฤศจิกายน
 เดือนธันวาคม         เดือนธันวาคม