รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

 

         

                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

                              

ปี 2559 ปี 2560
เดือนตุลาคม  เดือนมกราคม
เดือนพฤศจิกายน  เดือนกุมภาพันธ์
เดือนธันวาคม  เดือนมีนาคม
  เดือนเมษายน
  เดือนพฤษภาคม
  เดือนมิถุนายน
     เดือนกรกฎาคม  
     เดือนสิงหาคม  
           เดือนกันยายน 
  เดือนตุลาคม
  เดือนพฤศจิกายน
  เดือนธันวาคม