โครงสร้างบุคคลากร

 

 

โครงสร้างบุคคลากร สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

 

 

 

 
 
(นางสาวอัญณิการ์  นิศาภากร) 
แรงงานจังหวัดลำพูน

 

   
         
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และฝ่ายอำนวยการ  กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ  งานการเงินและบัญชี   
 
 
นางสาวสลาลีย์  ชัยศิริวงษ์ 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    
 
 
นางสาววรัญญา  สุทธหลวง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

     

     
นางเสาวนีย์   วิรัชลภาพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
           
งานธุรการ  

 งานยานพาหนะ 

 งานบริการ  
 
นางอิสรีย์  สาครสินธุ์
พนักงานธุรการ
 

  

นายบรรยงค์  อินต๊ะธรรม

               พนักงานขับรถยนต์

 

นายจักริน  แก้วล่ามสัก

   พนักงานขับรถยนต์

 นางอรอนงค์    จันทร์ต๊ะเวียง

แม่บ้าน

 
           
งานศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดลำพูน   งานศูนย์บริการร่วม  

                                     

             

                                  นางสาวพรพิมล  สมนาสัก 

                              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

                 

  

 

นางสาวอาทิตยา  อุ่นแก้ว 

นักวิชาการแรงงาน