วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

     วิสัยทัศน์  (Vision)

           เป็นหน่วยงานประสานและบูรณาการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      พันธกิจ (Mission)

          1.  เป็นศูนย์ข้อมูล  ด้านแรงงานของจังหวัดลำพูน

          2.  ประสานแผนและบูรณาการแผนด้านแรงงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วย

               งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          3.  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

          4.  บริการประชาชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

    

      ประเด็นยุทธศาสตร์

           การบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ